Algemene voorwaarden

Laatste update op 11/10/2017

Download de PDF

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Ondernemerde natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
2. Consumentde natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer. Indien de consument jonger is dan 18 jaar (minderjarig) is er toesteming nodig van één ouder of voogd om een bestelling te plaatsen en/of over te gaan tot de betaling ervan. ; 
3. Overeenkomst op afstandeen overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
4. Techniek voor communicatie op afstandmiddel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 
5. Bedenktijdde termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
6. Herroepingsrechtde mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
7. Dag: kalenderdag; 
8. Duurtransactieeen overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
9. Duurzame gegevensdragerelk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Identiteit van de ondernemer

Sarenza SA
27-29 rue de Choiseul
75002 Parijs
Frankrijk

T: 020 262 81 80
E: klantenservice@sarenza.nl

Maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 18:00.


KvK-nummer
: 480 188 507 (Ingeschreven bij het Régistre du Commerce et des sociétés Paris) 

BTW-identificatienummer: FR 064 801 885 07

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop, voor alle vragen kan de consument contact opnemen met de klantenservice, bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 18:00 op 020 262 81 80 of klantenservice@sarenza.nl;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Herroepingsrecht bij levering van producten

1. De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen vanaf ontvangstdatum zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag. In aanvulling hierop biedt de ondernemer 100 dagen bedenktijd vanaf de verzenddatum, op voorwaarde dat de onderstaande retourprocedure wordt gerespecteerd. Deze procedure doet niets af aan de wettelijke rechten die de consument geniet binnen de wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen.
Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend via de retourprocedure via het persoonlijke Sarenza account van de consument of via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Voor een schriftelijke herroeping kan de consument gebruikmaken van het modelformulier voor herroepingmaar is hiertoe niet verplicht,en dit versturen naar: Sarenza, Klantenservice, 27-29 rue de Choiseul, 75002 Paris, Frankrijk.  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om een mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
2. Als de overeenkomst wordt herroept, ontvangt de consument alle betalingen die tot op dat moment zijn gedaan (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de aangeboden gratis levering via DPD ParcelShop) onverwijld en in ieder geval niet later dan de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, bij de ondernemer is dit 100 dagen, te tellen vanaf de dag dat de ondernemer op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen terug. De consument wordt terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij er door de consument uitdrukkelijk anderszins is ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten voor terugzending voor rekening van de ondernemer. Tenzij, de consument voor een andere retourprocedure heeft gekozen dat de aangeboden gratis retour via DPD ParcelShop; de consument consument draagt in dit geval de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat de retour is gescand in DPD ParcelShop de terugzending terugbetalen.
3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn via zijn persoonlijke Sarenza account of door middel van het modelformulier voor herroeping (aangeboden in PDF-formaat in Artikel 6).
4. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen, 100 dagen bij de ondernemer, vanaf de dag volgend op de in artikel 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug via DPD ParcelShop. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
5. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping ,

1. De ondernemer vergoedt de geretourneerde artikelen van de consument, volgend de retourmelding via het Sarenza account (of via het model voor herroeping) en nadat het retourpakket is gescand in een DPD ParcelShop. Het bedrag zal binnen 48u worden teruggestort op het betaalmiddel van de consument.
2. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de consument; m.u.v. Klarna Factuur (Artikel 15).
3. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van terugzending dan de gratis retourpocedure via DPD ParcelShop, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.,

Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
3. Sarenza is niet aansprakelijk voor het misbruik en/of intensief gebruik van artikelen die mogelijk door de klant zijn veroorzaakt. Sarenza kan daarnaast niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de retour van een artikel dat niet via Sarenza.nl is besteld. De klant is verantwoordelijk voor de verzending van het juiste artikel naar de juiste ontvanger. Sarenza zal bijgevolg een verkeerd geretourneerde item niet terugbetalen

Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Bestellingen geplaatst voor 14u van maandag t/m vrijdag (m.u.v. feestdagen, sale-periode en exclusieve aanbiedingen voor klanten) worden dezelfde dag voorbereid en verzonden, onder voorbehoud dat de betaling is goedgekeurd (Ga naar de veelgestelde vragen voor meer informatie)
8. Bij Sarenza is de bezorging gratis voor bestellingen boven of gelijk aan €25.- die via DPD ParcelShop en DHL Parcel bezorgd worden. Bij bestellingen onder de €25.- of bij aankoop van VIP Sale artikelen betaal je verzendkosten.
De klant is geïnformeerd dat er verzendkosten in rekening zijn gebracht voor alle bestellingen onder de €25.-. De verzendkosten worden weergeven op de pagina waar de klant de bezorgmethode kiest en op de bevestigingspagina. De verantwoordelijkheid voor deze kosten ligt uitsluitend bij de klant.

Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden. 
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Voorwaarden van betaling per Klarna Factuur

De ondernemer biedt de betalingsmethode per factuur aan van de partner Klarna. Elke betaling per Klarna Factuur moet voldoen aan bepaalde criteria en is daarom niet toepasbaar op elke bestelling en/of voor alle consumenten. De enige mogelijke bezorgingsmethode is thuisbezorging via DHL Parcel (24-uurs bezorging via DPD is niet toepasbaar). Het factuur- en bezorgadres moeten dan ook overeenkomen. Om te genieten van betaling per Klarna Factuur moeten alle bestellingen een fysieke bestelling (schoenen, tassen, onderhoudsproducten, etc.) zijn en niet de Sarenza cadeaukaart welke per e-mail verstuurd wordt. Als de consument kiest voor betaling per Klarna Factuur gaat de consument automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden van zowel de ondernemer als Klarna (Lees hier de Voorwaarden van Klarna). Hiermee gaat de consument akkoord met de kredietcheck van Klarna en dat de ondernemer de persoonlijke gegevens naar Klarna op veilige wijze verstuurd. Bij elke aankoop zal Klarna de persoonlijke gegevens controleren door middel van een kredietcontrole welke invloed zal hebben op de goed- of afkeuring van de transactie. Klarna zal na een goedgekeurde transactie de factuur per e-mail versturen op het moment dat de bestelling verzonden wordt. De consument zal de factuur te allen tijde per e-mail ontvangen. Vanwege technische redenen is het helaas niet mogelijk om de factuur met de bestelling mee te verzenden. De consument heeft 14 kalenderdagen, te tellen vanaf de dag van verzending, om te betalen. De factuur is ook in te zien op www.klarna.com/nl. In het geval van een retour zal de factuur herberekend, geannuleerd of vergoed worden indien de consument besluit 1 of meerdere artikelen van de bestelling te behouden en de factuur al heeft betaald. De herberekening, annulering of vergoeding wordt binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het pakketje in het magazijn van de ondernemer in werking gezet. Bij een betaling per factuur zal de consument gevraagd worden om persoonlijke gegevens op te geven (bijvoorbeeld: de geboortedag, welke optioneel is bij het creëren van een standaard Sarenza account maar verplicht bij een betaling per Klarna Factuur). Het formulier wordt op veilige wijze enkel naar onze partner Klarna verstuurd. De persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt om een kredietcontrole uit te voeren waarna Klarna kan bepalen of de consument in aanmerking komt voor betaling via Klarna Factuur. Klarna hanteert strenge procedures en kan, indien nodig, de persoonlijke gegevens van de consument verstrekken aan derden, zoals schuldeisers. Klarna is wettelijk verplicht de kredieten te melden aan BKR. De persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarden publiekelijk gemaakt. Klik hier voor informatie over de verwerking van de persoonlijke gegevens door Klarna.

Klachtenbehandeling

Naar Sarena.nl verzonden klachten zullen zo snel mogelijk in behandeling worden genomen en een antwoord met ontvangstbevestiging ontvangen binnen een termijn van 14 dagen na de ontvangstdatum.
Sinds 15 februari 2016 is de website voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie voor iedereen beschikbaar. Iedere consument die een geschil heeft met een onderneming die zich op het grondgebied van de Unie bevindt, kan via dit platform een verzoek tot bemiddeling indienen. U kunt ook de website van de Europese Commissie aangaande bemiddeling voor consumenten bekijken: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm.

Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Cadeaubon

Een cadeaubon kopen
De consument kan één of meerdere cadeaubonnen kopen op de site www.sarenza.nl: 
  • Deze cadeaubonnen kunnen uitsluitend op de site www.sarenza.nl gebruikt worden; 
  • De cadeaubonnen kunnen tijdens de aankoop met geen enkele kortingscode gecombineerd worden;
  • De cadeaubonnen kunnen uitsluitend betaald worden via creditcard of PayPal. 

Tijdens het aanvragen van een cadeaubon, dient de consument het e-mailadres van de cadeaubon begunstigde in te voeren. Dit e-mailadres kan nadien niet meer veranderd worden. Als het e-mailadres van de begunstigde(n) verkeerd wordt ingevoerd, dan heeft de consument de mogelijkheid zijn of haar bestelling volledig of gedeeltelijk te annuleren. Het bedrag op de geannuleerde cadeaubon(nen) zal volledig terugbetaald worden aan de consument en dit volgens de betaalmethode die hij/zij gekozen heeft tijdens zijn of haar aankoop.

Annulatie cadeaubon
De annulatie dient aangevraagd te worden binnen een maximum termijn van 3 maanden en dit vanaf datum van uitgifte van de cadeaubon. (De uitgiftedatum komt overeen met de verzenddatum van de cadeaubon naar de begunstigde). Geen enkele annulatieaanvraag wordt aanvaard als de cadeaubon door de begunstigde geactiveerd werd. Een cadeaubon wordt als geactiveerd beschouwd wanneer de waarde ervan op het Sarenza account van de begunstigde werd overgedragen onder de vorm van een cadeaucoupon. 
De ondernemer kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden als het e-mailadres van de cadeaubon begunstigde een fout bevat. De ondernemer behoudt zich het recht om elke cadeaubon of cadeaucoupon bestelling, of een bestelling waarvan de artikelen betaald werden met of een meerdere cadeaucoupons, te annuleren als deze in haar ogen riscico op fraude inhoudt. 

Geldigheidsduur cadeaubon
De cadeaubon is 1 jaar geldig en dit vanaf de datum waarop de bon naar de begunstigde verstuurd wordt. Als de cadeaubon niet geactiveerd wordt binnen een termijn van 1 jaar, (vanaf de uitgiftedatum), dan wordt het bedrag van de cadeaubon definitief aan de ondernemer overgedragen. De cadeaubon kan niet gesplitst worden in meerdere schijven, noch terugbetaald worden, noch geruild worden voor contant geld. 

Activering van een cadeaubon - omzetting in een cadeaucoupon
De begunstigde van de cadeaubon zal een e-mail ontvangen met daarin activeringslink. Hij of zij dient op deze link te klikken om zich te kunnen aanmelden op de site www.sarenza.nl, in geval hij/zij al een Sarenza account heeft, of om zijn/haar Sarenza account aan te maken, zodat de cadeaubon geactiveerd kan worden. Door de activering van een cadeaubon wordt het vermelde bedrag op de cadeaubon aan de begunstigde ter beschikking gesteld onder de vorm van een cadeaucoupon. Deze cadeaucoupon zal beschikbaar zijn in het Sarenza account van de begunstigde en zal automatisch toegevoegd worden aan zijn of haar winkelmandje op het moment dat de bestelling gevalideerd wordt. De begunstigde aanvaardt ons protectiebeleid inzake persoonlijke gegevens tijdens de activering van zijn of haar cadeaubon.

Retour 
In geval van retour van een artikel dat betaald werd met een coupon, zal de ondernemer in eerste instantie het surplus bedrag terugbetalen (in geval de consument een artikel heeft besteld voor een hoger bedrag dan het bedrag op de cadeaubon) en nadien het betaalde bedrag (betaald door middel van de cadeaubon) reactiveren onder de vorm van een coupon. 

Een cadeaubon schenken

Solliciteren bij Sarenza

De nominatieve gegevens die verzameld worden, worden via de computer verwerkt overeenkomstig de Franse wetgeving voor de vrijheid van informatie van 6 januari 1978, met als doel de kandidaturen te beheren en op te volgen via een recruteringscomputerprogramma op onze site www.sarenza.nl. De verantwoordelijke voor het beheer en de behandeling van de kandidaturen is de onderneming Sarenza, NV bij het 'Directoire et Conseil de surveillance' met een kapitaal van €296.366,70. De onderneming Sarenza is ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 480 188 507. De maatschappelijke zetel bevindt zich op 27/29 rue de Choiseul - 75002 Paris - Frankrijk. 
De verzamelde gegevens worden gebruikt door Sarenza SA. Ze worden gedurende twee jaar bewaard en dit vanaf het laatste contact met de kandidaat.

Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978, hebben de kandidaten ten alle tijden het toegangsrecht, het rectificatierecht en het annuleringsrecht omtrent de desbetreffende persoonlijke gegevens. De kandidaat heeft de mogelijkheid om zich te verzetten tegen de verspreiding van zijn/haar gegevens. In dat geval volstaat het om een brief te schrijven naar SARENZA SA - juridisch departement - 27/29 rue de Choiseul - 75002 Paris - Frankrijk. 

De kandidaat vermeldt zijn/haar naam, voornaam én adres. De aanvraag dient ondertekend te zijn. In de aanvraag dient het adres vermeld te worden waarnaar het antwoord mag verstuurd worden. Een antwoord zal binnen de 2 maanden verstuurd worden. De termijn gaat in vanaf de ontvangst van de aanvraag en dit volgens de postdatum.

Aanbieding Marvin&Co

Sarenza heeft op de website een speciale aanbieding op twee aparte selecties van het merk Marvin&Co.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen of promoties.
Het aanbod is alleen geldig op artikelen uit dezelfde selectie.
Voorwaarden van het aanbod:
- De Stadsselectie: het eerste artikel van de stadsselectie Marvin&Co koopt u aan €119,99. Het tweede artikel dat u uit de stadsselectie van Marvin&Co aankoopt, kost nog €89,99. Vanaf het derde artikel uit de stadsselectie van Marvin&Co, betaalt u €103,99. De stadsselectie van Marvin&Co kan u vinden via deze link: http://www.sarenza.nl/herenschoenen-stadsschoenen-marvin-co.
- De Casual selectie: het eerste artikel van de casual selectie Marvin&Co koopt u aan €79,99. Het tweede artikel dat u uit de casual selectie van Marvin&Co aankoopt, kost nog €69,99. Vanaf het derde artikel uit de casual selectie van Marvin&Co, betaalt u €73,99. De casual selectie van Marvin&Co kan u vinden via deze link: http://www.sarenza.nl/herenschoenen-casual-marvin-co.

Aanbieding Accessoires

Sarenza.nl heeft op haar website de volgende specifieke verkoopsvoorwaarden: voor elke aankoop van een paar schoenen en één of meerdere accessoires, is er een korting van 10% op de accessoire(s). 

Deze korting berekent zich automatisch in het winkelmandje van de klant. Deze aanbieding is niet geldig in combinatie van de sale en alle andere lopende aanbiedingen. Alleen de volgende accessoires vallen binnen deze aanbieding: riemen, schoenlepels, sokken, panty's, onderhoudsproducten, zolen, verzorgingsproducten en schoonheidsproducten voor voeten.